KEREPECZKI CSABaI AUTóSISKOLA

Autós és motoros oktatás Békés megyében

 

 

Üdvözlöm a KEREPECZKI CSABaI Autósiskola honlapján!

 

 Írásos tájékoztató ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK, járművezető-képző tanfolyamokról: 

 1.     A képző szerv:                     KEREPECZKI CSABaI AUTÓSISKOLA

 1. Cím: 5600, Békéscsaba, Ludvigh u. 35.

  Telefon: 06/20/ 9-170-501

  e-mail: kecsabai@freemail.hu

  WEB: http://kerepeczki.hupont.hu/

   

   

  1. 2.     Cégforma:                           egyéni vállalkozó

   

   

  1. 3.     Vállalkozói ig. szám:           ES-297701,    Regisztrációs szám: 04-0112-04

   

   

  1. 4.     Az iskolavezető:                   Neve: Kerepeczki Csaba, Tel: 06/20/9-170-501

  e-mail címe: kecsabai@freemail.hu

   

   

   5. Ügyfélfogadás:                    Helye: KEREPECZKI CSABaI AUTÓSISKOLA

  Békéscsaba, Ludvigh u. 35.   Tel: 06/20/ 9-170-501

  Ideje:   H: 1700-2000

  Sz: 1900-2000

  Cs: 0800-1200

   

   

   6. Telephely:                                 Lásd ügyfélfogadás !

   

   

   

   7. A tanfolyamra való felvétel módja:

   

      A felvétel, írásban történik a tanfolyam indításának napján az aktuális jogszabályokban, illetve külön utasításban (Bizonylati Album, jelentkezési lap) előírt formanyomtatványon, melyhez csatolni kell az adott kategóriára előírt mellékleteket.

   

   

   8. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

   

          Az „A1”, „A1/B”, „A” és „B” nemzetközi kategóriák teljes megszerzéséhez 1-es csoportú orvosi  alkalmassági vélemény szükséges, melyet bármely háziorvos kiadhat. Ezen kategóriákhoz, a vezetői engedély megszerzéséhez nem kell PÁV vizsgálaton részt vennie a hallgatónak.

   

   

     9. A tanfolyamra az vehető fel, és a vizsgára az bocsátható: aki megfelel a jogszabályokban előírt egészségügyi, közbiztonsági, életkori feltételeknek, és ezt igazolja.

   

   A képzésre az vehető fel, aki:

   

  a) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy

  b) tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,

  c) megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tudás feltételeknek,

  továbbá a vizsgára bocsátás feltételeiről - így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről - igazoltan tájékoztatásban részesült,

  d) a képzés megkezdésekor nyilatkozik a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon.

   

  Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

   

  1) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

  2) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

  3) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

   Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

   

  (4) Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

  (5) A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

   

   Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

   

      a)a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,

  b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

  c) nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,

  d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül - a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével     
         - a jogszabályban előírt életkornál

  da) tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,

  db) közoktatási intézmény által végzett képzés esetén legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,

  e) a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,

  f) a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

   

   

   

    Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg.

       A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

  a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,

  b)az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,

  c) az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV-vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.

  Az a) pontban említett tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

   

   

   Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

   

   a) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

  b) nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,

  c) a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte,

  d) az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a 9. § (7) bekezdése alapján a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá

  e) a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét a jogszabályokban foglaltak szerint elvégezte,

  f) a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,

  g)a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

  h) Forgalmi vizsga - a „B” kategóriás képzés kivételével - sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

   

   

   Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki

   

  1)

  a)automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy

  b) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy

  c) a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T” kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy

  d) számára a bíróság - külön jogszabály alapján  - a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé.

   

   Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

   

  2)

  a) „A” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

   Kategória bővítés esetén, vezetői engedély helyett egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító - a közlekedési hatóság által kiállított - a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.

       Amennyiben a tanuló a (1) vagy (2) bekezdésben foglaltak alapján mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a (1) bekezdés alapján mentesülők esetében a teljes gyakorlati képzés, az (2) bekezdés alapján mentesülők a teljes képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára.

   

   

          A felsorolt kategóriákban a vizsgára bocsátás feltétele az írni, olvasni tudás, illetve a nemzetközi kategóriákban, a 8. általános iskolai osztály elvégzésének igazolása, az
  ált. isk. bizonyítvány vagy annál magasabb szintű bizonyítvány hitelesített (!) fénymásolatának leadásával.   

  Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti- vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

  A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása

   A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

   

   Ha a vizsgázó a 2 év időtartama alatt az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

   A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

   A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítani kell az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

  A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.

         A vizsgaigazolás kiadásának ezen rendelkezéseken túl feltétele továbbá az alapfokú iskolai végzettség  megfelelő hitelt érdemlő igazolása!

      A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

        Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések

  A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

  - az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

  - az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

  - védőnői,

  - dietetikusi,

  - mentőtiszti,

  - gyógytornász,

  - egészségügyi szakoktatói,

  - diplomás ápolói

  oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

  - a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

  - az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

  továbbá minden olyan vizsgázó, aki

  - 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

  - 1984. január 1-je után:

  = bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

  = „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

  = „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot

  szerzett.

  További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

      A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

   

  10. Tantárgyak, kategóriánként megtartott óraszámok, kötelező km. teljesítések:

   

  Kate-gória

  Feltétel, életkor

  Alapismeretek

  Járművezetési gyakorlat

  Jk vizsgán alkal-massági feladat

  Σ óra

  K

  Je

  Szü

  Σ óra

  A

  F

  Fv

  Fo

  Σ km első vizsgáig

  A1

  16 év

  22

  X

  X

  X

  16

  6

  10

  8

  2

  -

  240 km

  A1B

  Érv. B kat., 17 év

  3

  X

  X

  X

  2

  1

  1

  1

  -

  -

  30 km

  A

  24 év

  22

  X

  X

  X

  26

  10

  16

  11

  5

  -

  390 km, alk. fel.

  A

  A2, Ak két éven belüli elm. vizsga, 24 év

  -

  -

  -

  -

  12

  4

  8

  4

  4

  -

  180 km

  A

  A2, Ak két éven túl, 20 év

  3

  X

  X

  X

  8

  2

  6

  4

  2

  -

  120 km

  A

  A1 két éven belüli elm. vizsga, 24 év

  -

  -

  -

  -

  16

  6

  10

  8

  2

  -

  240 km, alk. fel.

  A

  A1 két éven túl, 24 év

  3

  X

  X

  X

  10

  4

  6

  4

  2

  -

  150 km, alk. fel.

  B

  17 év

  28

  X

  X

  X

  29

  9

  20

  14

  4

  2

  580 km

   

  K=Közlekedési ismeretek,    Je=Járművezetési ismeretek,    Szü=Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,     A=alapoktatás,    F=főoktatás,    Fv=városi vezetés,   Fo=országúti vezetés,     Fé=éjszakai vezetés,

   

    - A táblázatban található óraszámok!!! nem tartalmazzák a vizsgaórát !!!, így ezek+1órát jelentenek. Minden megkezdett vizsga vagy pótvizsga 1 órának számít. Költsége megegyezik a gyakorlati óráéval.

    - Az elméleti órák 45, a gyakorlati órák 50 percesek, melyek között legalább 10 perces szüneteket kell tartani.

    - Napi maximum órák: elmélet 4, gyakorlati órák alapoktatásban 2, főoktatásban 2+2 óra, legalább 1 óra szünet közbeiktatásával.

    - A kötelezően előírt „km teljesítések” miatt, egyes esetekben, az előírt kötelező óraszámoknál nagyobb minimális óraszámot is jelenthetnek az egyéni felkészültségi szintek szerint!

   

       „A1” kategória: a képzőszerv biztosítja (YAMAHA YBR-125)

  Saját motorkerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, érvényes forgalmi engedély stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.

   

      „A” kategória: a képzőszerv biztosítja (HONDA CB-600)

      Saját motorkerékpár használata esetén a járműnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályok előírásainak (kötelező biztosítás igazolása, érvényes forgalmi engedély stb.). Az üzemeltetésről, szállításról a tanulónak kell gondoskodni. A gyakorlati tandíj ebben az esetben nem tartalmazza a járműhasználatot.

    

    A motoros kategóriákban szükséges egyéb eszközöket és felszereléseket a képzőszerv biztosítja.

       A forgalmi vizsgára a motorkerékpárokat, a tanuló mellényt, a rádió adó-vevő készülékeket és a kísérő járművet a képzőszervnek kell biztosítania.

   

        „B” kategória: a képzőszerv biztosítja (Audi A4 1.9 TDI)

   

  12. Az igazolt hiányzások pótlása:

   

        Az elméleti tanfolyamok foglalkozásairól való hiányzás esetén, vagy ha a fenti minimális órák felhasználásával a jelölt nem éri el a kívánt vizsgaszintet, elméleti pótórákra van lehetőség, melyek díjának meghatározása a kötelező óraszámokkal arányosan történik, tehát: Elméleti tandíj/minimális óraszám kategóriánként.

  Az elmulasztott elméleti foglalkozásokat pótolni kell!

        A képző szerv - a vállalkozási feltételeinek megfelelően - az előírtnál magasabb óraszámú tanfolyamokat is tarthat. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást kell tartani.

        A gyakorlati pótórák szükségességének megállapítása a jelölt és az oktató közös megegyezése alapján történik, melynek díja, az aktuális díjtáblázat szerint alakul, ami az iskolavezetőnél kerül befizetésre. 

   

  13. Tandíjtáblázat:

  Kategória

  Elméleti

  tandíj

  KRESZ

  vizsgadíj

  Gyakorlati

  alapóradíj/pótóradíj

  Gyakorlati vizsgadíj

  Járműkezelés

  Forgalom

  „B”

  25. 000,-

  4. 600,-

  3.900,-(X 30)

  -

  11. 000,-

  „A1

  25. 000,-

  4. 600,-

  3.500,-*(X 17)

  4. 700,-

  11. 000,-

  „A1/B”

  25. 000,-

  4. 600,-

  3.500,-*(X 3)

  -

  11. 000,-

  „A”

  25. 000,-

  4. 600,-

  4.000,-*(X 27)

  4. 700,-

  11. 000,-

  „A”/A2, Ak két éven belüli elm. vizsga

  -

  -

  4.000,-*(X 13)

  4. 700,-

  11. 000,-

  „A”/A2, Ak két éven túl

  25. 000,-

  4. 600,-

  4.000,-*(X 9)

  4. 700,-

  11. 000,-

  „A”/A1 két éven belüli elm. vizsga

  -

  -

  4.000,-*(X 17)

  4. 700,-

  11. 000,-

  „A”/A1 két éven túl

  25. 000,-

  4. 600,-

  4.000,-*(X 11)

  4. 700,-

  11. 000,-

   


   

    -  A minimális gyakorlati képzési díj, a gyakorlati alapóradíj és a kötelező minimális óraszámok szorzata kategóriánként, mely tartalmazza a vizsgaórákon a járműhasználatot, illetve a „kiállás”-t is.

    -  A gyakorlati vizsgadíj nem a képzőszervhez fut be, így nem tartalmazza a vizsgaórán a járműhasználatot !

    -  A Magyar Vöröskereszt által szervezett „Elsősegélynyújtás” tanfolyam díja 7.000,-Ft, vizsgadíja 6.500,-Ft .

    -  Az egyéb költségeket (orvosi alkalmassági vizsgálat 6.000,-ft--7.500,-ft, vezetői engedély kiadásának illetéke 4.000,-ft) az ide vonatkozó mindenkori aktuális kormányrendeletek és díjszabások határozzák meg.

    -  Az elméleti képzés díja magában foglalja a felkészüléshez szükséges – NKH által jóváhagyott – segédanyagokat és egyéb költségeket. Az elméleti képzés díját a tanfolyamra jelentkezéskor, vagy  az első foglalkozáson kell az iskolavezetőnek, ill. megbízottjának kifizetni.

    -  A tanfolyam abbahagyása, ill. „képzési igazolás” kiadása esetén, „tanuló áthelyezés” miatt ez a befizetés nem jár vissza. A gyakorlati képzés díjának első részletét valamennyi sikeres elméleti vizsga után a gyakorlati képzés előtt kell befizetni, és az első forgalmi vizsgáig a fennálló tartozásokat rendezni kell. Az esetleges további vizsgák miatt felmerült tartozásokat a sikeres utolsó vizsga napjáig rendezni kell.  A fel nem használt gyakorlati órák díját a képzés abbahagyása, a tanuló áthelyezése esetén levonás nélkül az iskola visszafizeti.  14. Egyes tantárgyak és vizsgák alóli mentesítések:

       -Lásd 9.-es pont !

   

  15. A tanuló bármikor, bármilyen okból, indoklás nélkül kérheti áthelyezését –csak írásban a „Képzési igazolás” nyomtatványon- bármely más képző szervhez. Ez esetben az aktuális kedvezményeit elveszti és az iskola felé fennálló tartozásait köteles rendezni.

  Az iskola garantálja a „Képzési igazolás” kiadását a kérelem benyújtásától számított
  3. munkanapon belül.

   

  16. A képzés helyszíne:  Elmélet: - Petőfi István Általános és Zeneiskola     

                                                            Kondoros, Iskola u. 2/6

  - egyéb bérelt előadóhelység a megye területén.

   

                                      Gyakorlat: - alapoktatás: bérelt tanpálya,gyér forgalmú közút.

                                                        -főoktatás: szükség szerint, tematika és előírások alapján.

   

  17.  A pótórák igénylésének módja, díjai:

   

   

       Lásd : 12., 13 pont, Tandíjtáblázat

   

   

   18. A képzést engedélyező hatóság:             

  Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály    

  1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

  levélcím:1389 Budapest, Pf: 102    

  tel:06-1/814-1818,

  email: kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu

   

     

     A képzés szakfelügyeletét ellátó közlekedési felügyelet:

   

  Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály

  Cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.

  Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf. 150.

  Telefon: +36 (66) 549-346

   

   

       Amennyiben a járművezető jelölt és a KEREPECZKI CSABaI AUTÓSISKOLA között jogvita alakul ki, azt igyekszenek békés úton rendezni, ha ez nem vezetne eredményre, akkor vitás esetekben a feleknek az alábbi bírósághoz lehet jogorvoslatért fordulni:

   

  BÉKÉSCSABAI VÁROSI BÍRÓSÁG

  5600 Békéscsaba, Árpád sor 4.

  Tel: 321-211

   

  19. A tanuló jogai:

   

  a)    Oktató választás, gépkocsi választás, vezetési időpontválasztás.

  b)    Képzőszerv változtatása.

  c)     A tanfolyam közben (elmélet és gyakorlat) a képzésben való részvételről való lemondása esetén a befizetett és fel nem használt összeg visszafizetését 1 éven belül írásban kérheti. A képzési díj visszafizetése szempontjából a hallgató írásbeli bejelentésének a képzőszervhez való beérkezési időpontja az irányadó. Az elméleti oktatás díját a képzőszerv csak abban az esetben utalja vissza, ha a képzés még nem kezdődött meg.

  d)    A hallgató jogosult a szerződéstől írásban elállni. A hallgató számára megszűnik a tandíjfizetési kötelezettség, amennyiben a képzésben való részvételét írásban lemondja. A fizetési kötelezettség megszűnésének szempontjából a hallgató írásbeli bejelentésének a képzőszervhez való beérkezési időpontja az irányadó. A tandíjfizetési kötelezettség nem szűnik meg, ha a hallgató a tanfolyamot nem látogatja, vagy csak szóban jelzi kimaradási szándékát.

  e)    A tanuló joga: -bármikor kérdezni, illetve panasszal élni oktatójánál, az iskolavezetőnél, végső esetben a felügyeleti szervnél.

       

         A tanuló kötelessége:

  a)    Minden foglalkozáson köteles részt venni, ill. az indokolt mulasztást a szabályzatokban lefektetett módon pótolni kell.

  b)    Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, vezetésre alkalmas állapotban, személyazonosságot igazoló okmánnyal megjelenni. Indokolt esetben 24 órával a gyakorlati vezetés időpontja előtt kizárólag szóban, lemondhatja azt.

  c)     Bármelyikük akadályoztatása esetén, a találkozás helyén, az oktató és a tanuló is köteles 30 percet várni.

  d)     a  vizsgákon igazolnia kell a személyazonosságát (csak érvényes: személyazonosító igazolvány, ideiglenes               személyazonosító igazolvány vagy „kártya formátumú” vezetői engedély vagy útlevél vagy 14 év betöltéséig diákigazolvány            vagy egyes esetekben „konzulátusi/nagykövetségi” okmány fogadható el.  A személyazonosító igazolvány cseréjének megkezdését igazoló „A4-es” igazolás nem megfelelő), át kell adnia a vizsgabiztosnak a meglévő vezetői engedélyét és a vezetői engedélybe be nem jegyzett kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást.

      

   20. A vizsgák díjait a közúti járművezetők vizsga és egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjáról szóló84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet  határozza meg .  A vizsgadíj és az illetékmódosítást –mivel ezek államilag szabályozottak- a hatályba lépéskor érvényesítik. Megfizetése történhet személyesen a hatóságnál, ill. a képzőszerven keresztül. Az aktuális díjakat, a (13) „Tandíjtáblázat” tartalmazza.

      

    21.  Az összes sikeres vizsga után a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály, 5600 Békéscsaba Szarvasi út 107. vizsgaigazolást állít ki a vezetői engedély igényléséhez, melyet személyesen kell bármely okmányirodában benyújtani,a személyazonosság, az orvosi alkalmassággal (a vöröskeresztes tanfolyam igazolása a vizsgaigazoláshoz kell) együtt. A meglévő vezetőengedélyt, és korábbi vizsgaigazolást is be kell mutatni. Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Az igénylést követően a vezetői engedélyt postai úton küldi meg a hatóság.

   

   

  Békéscsaba, 2016. február 23.                                                             Kerepeczki Csaba

                                                                                                               iskolavezető sk.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 23
Tegnapi: 8
Heti: 23
Havi: 253
Össz.: 16 035

Látogatottság növelés
Oldal: Szolgáltatások
KEREPECZKI CSABaI AUTóSISKOLA - © 2008 - 2017 - kerepeczki.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kondoroson autósiskola - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »